Provozní řád klubu Stoun


Provozovatel klubu STOUN si vyhrazuje právo na změnu programu, místa a data konání akce a to z důvodu zásahu vyšší moci nebo úředního zákazu. Peníze za prodané vstupenky se nevrací. Vstup do klubu je povolen osobám ve věku nad 15 let. Osobám mladším 15 let bude povolen vstup pouze s doprovodem svých zákonných zástupců. Vstup do klubu je podmíněn zakoupení vstupenky a následným nošením neporušeného identifikačního pásku či razítka.

V klubu STOUN je účastníkům zakázáno

 • Vnášet skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, filmové kamery, zbraně (střelné, plynové, bodné a sečné zbraně, nože), nebezpečné předměty, pyrotechnické předměty, výbušné a vznětlivé látky.
 • Vnášet vlastní nápoje a jídlo jakéhokoliv množství a druhu.
 • Vnášet a užívat toxické, omamné, návykové a psychotropní látky, zakázané legislativou ČR.
 • Vstupovat se psy a jinými zvířaty s výjimkou asistenčních psů osob zrakově postižených.
 • Rozdávat či umisťovat v prostorech klubu jakékoliv reklamní a propagační materiály, či provozovat jiné marketingové aktivity bez povolení organizátora.
 • Fotografování a pořizování zvukových a obrazových záznamů profesionální a poloprofesionální technikou v průběhu akce.

Podrobnější informace

 • Je povoleno fotografovat profesionálními fotoaparáty pouze předem akreditovaným fotografům. Účastníci si mohou vnést pouze neprofesionální automatické fotoaparáty - kompakty, které nemohou být používány s externím bleskem. Základním rozlišovacím znakem je velikost objektivu - kompakt x zrcadlovka s velkým vyčnívajícím objektivem.
 • Lézt či přelézat na stavby a zařízení v prostoru akce, zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, sloupy jakéhokoliv druhu, střechy a jiné konstrukce.
 • Vhazovat cizí předměty či tekutiny na produkční plochu nebo na návštěvníky klubu.
 • Volně odkládat skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost ostatních.
 • Chodit do klubu na kolech, kolečkových bruslích, skatech, koloběžkách, zvířatech atp.
 • Vnášet kufry, velké tašky a batohy, deštníky.

V klubu STOUN jsou účastníci povinni

 • Dodržovat řád klubu STOUN, řídit se pokyny organizátora klubu nebo jím pověřených osob, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a dodržovat právní předpisy ČR.
 • Při vstupu do klubu strpět bezpečnostní prohlídku, která je prováděna bezpečnostní službou a to i při použití technických prostředků. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů. Při odmítnutí bezpečnostní prohlídky nebude účastník vpuštěn do klubu a vstupné se nevrací
 • Prokázat se při vstupu do areálu identifikačním náramkem (dále jen IN) nebo razítkem obdrženým při zakoupení vstupenky
 • Nosit IN nebo razítko pevně nasazený a nepoškozený na zápěstí po celou dobu pobytu v klubu a na požádání organizátora klubu nebo bezpečnostní služby mu IN nebo razítko předložit ke kontrole. V případě, že účastník při kontrole nebude vlastníkem IN nebo razítka, bude si muset IN nebo razítko zakoupit nebo neprodleně opustit klub. Po sundání IN ze zápěstí pozbývá IN platnosti. Dodatečnými úpravami se stává IN nebo razítko neplatnou. IN je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno a považováno za trestný čin.
 • Vstupenky, pásky/náramky nelze vrátit. Vstupné se nevrací ani v případě zrušení či přerušení akce z důvodu vyšší moci (přírodní katastrofa, úřední rozhodnutí,..)
 • Udržovat čistotu a pořádek, vyvarovat se jakémukoliv konání, které ohrožuje zdraví nebo majetek účastníků a účinkujících, dodržovat obecné zásady slušného chování.
 • Odkládat odpadky výhradně do nádob k tomuto určených.
 • Ohlásit organizátorovi zjištěnou závadu, která může způsobit poškození zdraví osob nebo majetku.
 • Při úrazu, či jiné mimořádné události v prostorech klubu uvědomit ihned pořadatelskou službu.
 • Pohybovat se ve vlastním zájmu v prostorách klubu opatrně a vyvarovat se úrazu. Jakékoliv narušení nebo nerespektování vymezených prostor je považováno za hrubé porušení Řádu klubu.
 • Respektovat příkazové a informační tabule umístěné v klubu.
 • V případě vyhlášení evakuace klubu řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.
 • Dodržovat podmínky účasti v klubu, dodržovat pokyny organizátora nebo osob jim pověřených a dodržovat právní předpisy ČR.

Návštěvník klubu STOUN

 • Se účastní akce výlučně na vlastní odpovědnost.
 • Se musí chovat ohleduplně k ostatním účastníkům tak, aby nezpůsobil sobě nebo jiným osobám svým chováním úraz nebo majetkovou škodu.
 • Bere na vědomí, že bez identifikačního náramku (razítka) nebo při porušení jiných podmínek účasti v klubu ztrácí právo na vstup do klubu.
 • Odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí v klubu nebo na majetku ostatních návštěvníků (náhrada škody bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR).
 • Souhlasí s pořizováním fotografií, audio a video záznamů jeho osoby pro umělecké, zpravodajské, reklamní a propagační účely a to bez nároku na odměnu.
 • Bude při vážném porušení podmínek účasti v klubu a při podezření ze spáchání trestního činu podle platných právních předpisů ČR předán policii ČR.
 • Pokud uvidí, že někdo potřebuje ošetření či pomoc, kontaktuje bez prodlení pořadatelskou službu.
 • Za nezletilé návštěvníky v klubu odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými návštěvníky dohled.

Provozovatel klubu STOUN je oprávněn

 • Vyvést návštěvníka klubu za pomoci bezpečnostní služby z klubu při porušení Řádu klubu STOUN, nebo jestliže shledá chování účastníka nepřístojným.
 • Dávat pokyny návštěvníkům klubu, nezbytně nutné pro bezvadný chod klubu, ochraně zdraví a ochraně majetku.
 • Provádět prostřednictvím bezpečnostní služby kontrolu osob a jejich zavazadel při vstupu do klubu.
 • Za úmyslné poškození nebo znečištění zařízení a vybavení klubu nebo škodu vzniklou nerespektováním Návštěvního řádu požadovat po návštěvníkovi náhradu škody.
 • Provádět kontroly na úseku požární ochrany.
 • Měnit program klubu v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, zdraví účinkujících, nehody apod.) včetně předčasného ukončení celé akce.
 • Měnit v případě nutnosti Podmínky účasti v klubu.
 • Provozovatel klubu neodpovídá za škodu na majetku (včetně odcizení věcí, které nebyly provozovatelem vzaty do šatny v prostorách k tomu určených) či zdraví návštěvníků klubu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů organizátorem a v přímé souvislosti s tímto porušením.
 • Kromě provozovatele klubu je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním Návštěvního řádu klubu STOUN bezpečnostní služba.

Upozornění pro návštěvníky klubu STOUN

U některých osob může docházet k záchvatům při vystavení určitým vizuálním vjemům, jako jsou např. blikající světla nebo vzory, laserová show, které se na hudebním klubu STOUN vyskytují. I osoby, u nichž v minulosti k záchvatům či epilepsii nedocházelo, mohou trpět nediagnostikovaným stavem který může při sledování nejrůznějších světelných efektů způsobovat tyto fotosenzitivní epileptické záchvaty.

Tyto záchvaty mohou mít různé příznaky, např. závratě, změnu vidění, tik v očích nebo ve tváři, záškuby nebo třes paží či nohou, dezorientaci, zmatení momentální ztrátu pozornosti. Tyto záchvaty mohou také způsobit ztrátu vědomí nebo křeče, které mohou vést ke zranění v důsledku pádu nebo nárazu do okolních předmětů.

V případě, že zaznamenáte některé z těchto příznaků, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

SPOLUPRACUJEME

Spolupracujeme